Cyllid

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adolygu darpariaeth grantiau ar gyfer gwirfoddoli ledled Cymru fel rhan o weledigaeth ehangach ar gyfer dyfodol gwirfoddoli a’r gwasanaethau sy’n ei gefnogi.

Ar lefel genedlaethol, mae grantiau hyd yma wedi cael eu darparu drwy’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru a GwirVol a’r bwriad yw symud at gronfa unigol i ddarparu grantiau gwirfoddoli (a fydd yn cael eu galw’n Grantiau Gwirfoddoli Cymru), a hynny ar gyfer pob ardal ddaearyddol ac oedran, gyda blaenoriaethau a themâu penodol.

Yn ogystal, bydd penderfyniadau ynglŷn â rhoi grantiau yn cael eu gwneud yn unol â’r flwyddyn ariannol, trefniant a ddylai fod yn well ar gyfer gwaith monitro ac adrodd gweinyddol yn ogystal ag ar gyfer y gwaith ymarferol ei hun.

Fe fydd 2016 –17 yn flwyddyn bontio wrth symud at gylch grantiau blynyddol newydd.

Yr amserlen a fwriedir ar gyfer y newidiadau yw y bydd proses ymgeisio newydd yn dechrau erbyn 1af Medi 2016 er mwyn i grantiau ddechrau ar 1af Ebrill 2017. Fe fydd sioeau teithiol yn cael eu trefnu mewn gwahanol lefydd yn ystod haf 2016 – gan gynnwys sesiynau yn benodol ar gyfer Cynghorau Gwirfoddol Sirol – er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael y wybodaeth i gyd. Rydym yn symud tuag at broses ymgeisio electronig, ac fe fydd sesiynau briffio yn cynnwys eglurhad o hyn.

Mae manylion y cynllun newydd bellach ar gael ar wefan WCVA

Dylid pwysleisio bod pob penderfyniad ynglŷn ag arian grant a fydd ar waith ar ôl etholiadau’r Cynulliad fis Mai 2016 yn agored i’w hadolygu gan unrhyw Weinidog newydd â chyfrifoldeb dros y sector, ac felly er ein bod wedi dechrau gweithio ar y newidiadau arfaethedig hyn yn y cynlluniau grant, gofynnwn i unrhyw negeseuon ynglŷn â’r rhain gydnabod yr ansicrwydd hwn.

Yn y flwyddyn bontio hon, y bwriad yw y bydd mudiadau sydd wrthi’n cynnal prosiectau a ariennir gan grantiau o’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru neu GwirVol yn cael cyfle i wneud cais i ymestyn eu prosiectau. Bydd WCVA yn cysylltu’n uniongyrchol â’r rheini sy’n dal grant ar hyn o bryd.

Yr eithriad i hyn yw Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc, a fydd ar waith fel o’r blaen yn ystod 2016-17. Ein bwriad yw y gall mudiadau barhau i ymgeisio am swm bach o gyllid gan eu Canolfan Wirfoddoli leol ar gyfer prosiectau dan arweiniad pobl ifanc.

Mae’r newidiadau hyn yn y grantiau yn rhan o weledigaeth ehangach ar gyfer gwirfoddoli yn ystod 2016-2018, ac fe fyddaf yn rhannu syniadau cychwynnol am hyn â chi ddydd Gwener yng nghyfarfod y Gymdeithas, cyn cyfleoedd pellach i drafod y mater â chydweithwyr maes o law drwy’r SON Gwirfoddoli a Grŵp Craidd y Seilwaith. Fe fyddwn yn parhau i roi gwybod i chi am ddatblygiadau yn y materion hyn i gyd. Yn y cyfamser, cysylltwch â  ein Tîm Gwirfoddoli os oes gennych unrhyw gwestiynau.


 

Adnoddau defnyddiol:

Isod, ceir gwybodaeth amrywiol i’ch helpu i gynllunio’ch prosiect a pharatoi eich cais am grant. Gofynnwn i chi dreulio amser yn edrych drwy’r rhain cyn i chi ymgeisio am gyllid.
 

Taflen wybodaeth cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr
taflen wybodaeth treuliau gwirfoddolwyr i lawr.
Rôl-ddisgrifiad Enghreifftiol i Wirfoddolwr
Grantiau Cwestiynau Cyffredin

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

RT @VolWales: Our emails will be down from 4.00pm today (22/03/2018) until Monday morning. We apologise about this and will respond to all… Thu, 22 Mar 2018 RT @WalesCVA: Great that Third Sector Support Wales partners are supporting the Welsh Language as Bethan @MantellGwynedd & @wcvaruth celebr… Thu, 22 Mar 2018 RT @VolWales: Bydd ein negeseuon e-bost lawr o 4.00pm heddiw (22/03/2018) tan fore Llun. Ymddiheurwn am hyn a byddwn yn ymateb i bob ymholi… Thu, 22 Mar 2018