Cyllid

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i adolygu darpariaeth grantiau ar gyfer gwirfoddoli ledled Cymru fel rhan o weledigaeth ehangach ar gyfer dyfodol gwirfoddoli a’r gwasanaethau sy’n ei gefnogi.

Ar lefel genedlaethol, mae grantiau hyd yma wedi cael eu darparu drwy’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru a GwirVol a’r bwriad yw symud at gronfa unigol i ddarparu grantiau gwirfoddoli (a fydd yn cael eu galw’n Grantiau Gwirfoddoli Cymru), a hynny ar gyfer pob ardal ddaearyddol ac oedran, gyda blaenoriaethau a themâu penodol.

Yn ogystal, bydd penderfyniadau ynglŷn â rhoi grantiau yn cael eu gwneud yn unol â’r flwyddyn ariannol, trefniant a ddylai fod yn well ar gyfer gwaith monitro ac adrodd gweinyddol yn ogystal ag ar gyfer y gwaith ymarferol ei hun.

Fe fydd 2016 –17 yn flwyddyn bontio wrth symud at gylch grantiau blynyddol newydd.

Yr amserlen a fwriedir ar gyfer y newidiadau yw y bydd proses ymgeisio newydd yn dechrau erbyn 1af Medi 2016 er mwyn i grantiau ddechrau ar 1af Ebrill 2017. Fe fydd sioeau teithiol yn cael eu trefnu mewn gwahanol lefydd yn ystod haf 2016 – gan gynnwys sesiynau yn benodol ar gyfer Cynghorau Gwirfoddol Sirol – er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael y wybodaeth i gyd. Rydym yn symud tuag at broses ymgeisio electronig, ac fe fydd sesiynau briffio yn cynnwys eglurhad o hyn.

Mae manylion y cynllun newydd bellach ar gael ar wefan WCVA

Dylid pwysleisio bod pob penderfyniad ynglŷn ag arian grant a fydd ar waith ar ôl etholiadau’r Cynulliad fis Mai 2016 yn agored i’w hadolygu gan unrhyw Weinidog newydd â chyfrifoldeb dros y sector, ac felly er ein bod wedi dechrau gweithio ar y newidiadau arfaethedig hyn yn y cynlluniau grant, gofynnwn i unrhyw negeseuon ynglŷn â’r rhain gydnabod yr ansicrwydd hwn.

Yn y flwyddyn bontio hon, y bwriad yw y bydd mudiadau sydd wrthi’n cynnal prosiectau a ariennir gan grantiau o’r Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru neu GwirVol yn cael cyfle i wneud cais i ymestyn eu prosiectau. Bydd WCVA yn cysylltu’n uniongyrchol â’r rheini sy’n dal grant ar hyn o bryd.

Yr eithriad i hyn yw Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc, a fydd ar waith fel o’r blaen yn ystod 2016-17. Ein bwriad yw y gall mudiadau barhau i ymgeisio am swm bach o gyllid gan eu Canolfan Wirfoddoli leol ar gyfer prosiectau dan arweiniad pobl ifanc.

Mae’r newidiadau hyn yn y grantiau yn rhan o weledigaeth ehangach ar gyfer gwirfoddoli yn ystod 2016-2018, ac fe fyddaf yn rhannu syniadau cychwynnol am hyn â chi ddydd Gwener yng nghyfarfod y Gymdeithas, cyn cyfleoedd pellach i drafod y mater â chydweithwyr maes o law drwy’r SON Gwirfoddoli a Grŵp Craidd y Seilwaith. Fe fyddwn yn parhau i roi gwybod i chi am ddatblygiadau yn y materion hyn i gyd. Yn y cyfamser, cysylltwch â  ein Tîm Gwirfoddoli os oes gennych unrhyw gwestiynau.


 

Adnoddau defnyddiol:

Isod, ceir gwybodaeth amrywiol i’ch helpu i gynllunio’ch prosiect a pharatoi eich cais am grant. Gofynnwn i chi dreulio amser yn edrych drwy’r rhain cyn i chi ymgeisio am gyllid.
 

Taflen wybodaeth cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr
taflen wybodaeth treuliau gwirfoddolwyr i lawr.
Rôl-ddisgrifiad Enghreifftiol i Wirfoddolwr
Grantiau Cwestiynau Cyffredin

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018