Cam 4: Y lleoliad

Cam 4: Y lleoliad:

Dechrau arni/Sefydlu
Pan fyddwch yn dechrau'ch lleoliad mae'n bosib y cewch eich gwahodd i sesiwn sefydlu. Dyma ble cewch gyfle i ddod i wybod mwy am y sefydliad, cwrdd â gwirfoddolwyr eraill a staff allweddol, ac mewn sawl achos, dderbyn hyfforddiant. Mae'n bosib y bydd gan rai lleoliadau hyfforddiant gorfodol megis cymorth cyntaf neu amddiffyn plant, ond gydag eraill gall fod yn eithaf anffurfiol gyda'r pwyslais ar sicrhau eich bod yn cyfarwyddo gyda'ch rôl ac yn teimlo'n gyfforddus yn y tîm.

 

Datblygiad Parhaus
Bydd llawer o leoliadau yn cynnig cyfle i chi gael eich goruchwylio rywfaint a gall hyn fod yn gyfle da i fyfyrio ar yr hyn rydych yn ei wneud, rhoi adborth i'r sefydliad am y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch o bosib a siarad am sut gallwch chi ddatblygu'ch rôl ymhellach. Mewn rhai lleoliadau fe gewch eich goruchwylio'n rheolaidd ac mewn eraill mae'n bosib y byddent yn cynnig goruchwyliaeth ond yn aros i chi ofyn amdano felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn a gwnewch y gorau o'r profiad.

Pan gewch chi eich goruchwylio gofynnwch am adborth am y gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn o ran deall pa sgiliau rydych yn eu datblygu ac o ran eu cofnodi ar gyfer eich CV. Siaradwch gyda'r sefydliad am eich nodau o ran gyfra a thrafodwch gyfleoedd hyfforddi neu ddatblygu eraill y gallan nhw eu cynnig.

Mwyhau'r profiad
Wrth wirfoddoli mae sawl peth y gallwch chi wneud i helpu i ddefnyddio'r profiad i ddatblygu'ch gyrfa.

Cydnabyddiaeth: Mae sawl ffordd i ennill gwobrau, cydnabyddiaeth ac achrediad tra'ch bod chi'n gwirfoddoli. Mae'n bosib y bydd y lleoliad yn cynnig y rhain ichi ond hefyd gallwch ymuno â sawl rhaglen a defnyddio'ch lleoliad presennol fel tystiolaeth. Mae cyhoeddiad GwirVol, Os Rhowch fe Gewch, yn llyfryn sy'n cynnwys llawer o raglenni gwahanol gan gynnwys gwobr Dug Caeredin a Gwobr Cyflawniad Ieuenctid. Mae'r ddogfen ar gael i'w lawr lwytho o www.gwirvol.org. Cliciwch y logo Os Rhowch fe Gewch/You Give You Get ar waelod y dudalen hafan.

Hefyd ar wefan GwirVol cewch wybodaeth am y wobr sydd ganddyn nhw, Gwirfoddolwyr y Mileniwm (GM), sy'n cydnabod yr oriau rowch i wirfoddoli. Gallwch hawlio tystysgrif unwaith ichi gwblhau 50 a 100 awr o wirfoddoli ac yna gwobr rhagoriaeth am 200 o oriau. Cewch gyfri'r oriau o faint bynnag o leoliadau ag y mynnwch felly os ydych chi'n gwirfoddoli mewn mwy nag un lle, cewch eich synnu pa mor fuan y bydd yr oriau yn tyfu. Cofrestrwch ar gyfer y wobr ar-lein, ychwanegwch fanylion eich lleoliadau, cyfrwch eich oriau a hawliwch eich tystysgrif. Am ragor o wybodaeth ewch i www.gwirvol.org a chlicio ar 'Cymryd rhan'.

Hyd yn oed os nad ydych yn gwneud cais am wobrau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi eich cyraeddiadau o'r lleoliad. Gall hyn fod yn datblygu sgiliau megis gwaith tîm, arweinyddiaeth neu gyfathrebu gyda nifer o bobl wahanol o gefndiroedd gwahanol, i hyfforddiant a chymwysterau cydnabyddedig. Mae'n syniad gwneud cofnod o'r rhain at pan ddaw hi'n amser gwneud cais am swydd, ysgrifennu eich CV neu siarad mewn cyfweliadau.

Cynlluniau datblygu personol: Bydd rhai sefydliadau yn barod i'ch cefnogi i lunio cynllun datblygu personol. Bydd hyn yn eich helpu i amlinellu beth rydych am ei gyflawni a pha gamau gallwch eu cymryd i wneud hynny. Fel rheol byddwch yn edrych ar ba sgiliau sydd gennych chi ar hyn o bryd, a pha sgiliau newydd yr hoffech eu datblygu, a sut medrwch chi wneud hyn. Yn aml mae cynlluniau datblygu personol yn gosod dyddiad i chi gyflawni eich nod. Edrychwch ar y we am 'dempledi/enghreifftiau o gynllun datblygu personol' i gael ystod o enghreifftiau o sut i lunio cynllun datblygu personol. Os ydych yn awyddus i lunio cynllun datblygu personol ond dydy’r lleoliad ddim yn cynnig hyn ar hyn o bryd, peidiwch bod ag ofn defnyddio enghraifft neu ddechrau un eich hun a gofyn i'r lleoliad eich cynorthwyo i'w ddatblygu ymhellach a'ch helpu i fonitro eich cynnydd.

Canolwyr: Bydd llawer o leoliadau yn hapus i gynnig geirda ichi unwaith eich bod wedi treulio cyfnod penodol o amser yno a'ch bod wedi cwblhau gweithgareddau penodol fydd yn eu galluogi i siarad gyda hyder am bwy ydych chi a pha mor addas fyddech chi. I lawer o bobl ifanc sydd heb weithio eto mae'n bosib mai dyma fydd eu geirda cyntaf ac fe all fod yn allweddol wrth ennill eu swydd gyntaf.

Datblygu eich CV ac ysgrifennu ceisiadau: Wrth ysgrifennu CV neu gwblhau ffurflen gais am swydd, hyfforddiant neu addysg peidiwch ag anghofio faint o brofiad gawsoch chi o wirfoddoli a pha sgiliau y gwnaethoch chi eu datblygu. Nodwch y rhain yn yr adran profiad perthnasol neu yn eich datganiad personol. Byddai modd eu cynnwys dan gyflogaeth pan nad oes adran berthnasol arall ond peidiwch ag anghofio dweud mai lleoliadau gwirfoddol oedd y rhain.

Os nad ydych yn siŵr sut i lunio'ch CV neu beth i'w gynnwys yn gyffredinol, mae yna dempledi gwych i'w cael ar wefan Gyrfa Cymru

Siarad am eich profiad mewn cyfweliadau: Gallwch hefyd siarad am eich profiadau mewn cyfweliadau. Mae'n gyfle i werthu eich hun ac egluro beth ddysgoch chi.

Rhwydweithio: Weithiau, wrth wirfoddoli, mae'n bosib y cewch chi gyfle i gwrdd â sefydliadau neu bobl eraill a allai fod o fudd ichi wrth ddatblygu'ch gyrfa. Os cewch chi gyfle i fynd i gynadleddau neu ddigwyddiadau rhwydweithio, bachwch ar y cyfle a mwynhau cwrdd â phobl a gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod pwy ydych chi.
 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018