Rhestr Termau

Comisiwn Russell: Ymchwil ar faint oedd pobl ifanc yn cyfrannu at eu cymunedau drwy wirfoddoli a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth y DU yw Comisiwn Russell. Canlyniad yr ymchwil oedd 16 o argymhellion, a elwir yn argymhellion Comisiwn Russell, sy’n anelu at gynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli, ac i gynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd iddynt wneud hynny.

GwirVol: Grŵp o fudiadau yw GwirVol, sydd wedi ffurfio partneriaeth yng Nghymru i edrych ar argymhellion Comisiwn Russell a’u rhoi ar waith yng Nghymru. Amcan cyffredinol GwirVol yw cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli, a chynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd iddynt wneud hynny.

Y Bartneriaeth: Pan gyfeirir at GwirVol fel y Bartneriaeth, yr hyn a olygir yw’r grŵp o fudiadau sy’n rhan o’r broses benderfynu ac sy’n helpu i roi’r argymhellion ar waith.

Y Fenter: Pan gyfeirir at GwirVol fel y Fenter, yr hyn a olygir yw’r holl syniadau a gweithgareddau a gynhelir ledled Cymru drwy waith GwirVol.

GwirForce: Mae GwirVol yn anelu at fod dan arweiniad pobl ifanc gymaint â phosib er mwyn sicrhau bod y rheini rydym yn eu gwasanaethu yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar y ffordd rydym yn gwneud pethau a beth ddylem ei wneud nesaf. Panel o wirfoddolwyr ifanc yw GwirForce sy’n hyrwyddo gwirfoddoli yng Nghymru. Mae GwirForce yn bartner gyda GwirVol ac yn eistedd ar y Bartneriaeth, gweithgorau, y Panel Cynghori ar Grantiau, a phaneli cyfweld a thendrau er mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc lais yn y fenter.

Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid: Mae yna 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid rhan-amser (YVA – Youth Volunteering Advisors). Mae un ym mhob Canolfan Wirfoddol ym mhob sir yng Nghymru. Mae’r Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid yno i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc a helpu pobl ifanc i ddod o hyd i gyfle sy’n addas iddyn nhw.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm: Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV) yn rhan o raglen ledled y DU sy’n cynorthwyo pobl ifanc i ymrwymo i wirfoddoli am 200 awr yn eu cymunedau. Mae’n annog pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i adeiladu ar y sgiliau a’r diddordebau sydd ganddynt yn barod, ac ennill profiadau newydd drwy roi eu hamser i weithgareddau gwirfoddol gwerthfawr a threfnus. Mae eu hymdrechion yn cael eu cydnabod drwy Dystysgrif 50 a 100 awr, a Gwobr Ragoriaeth 200 awr a lofnodir gan Brif Weinidog Cymru.

Gweithgor: Grŵp a sefydlwyd i weithio ar dasg benodol yw gweithgor. Ar hyn o bryd yn GwirVol, mae yna grŵp i werthuso’r gwaith a wnawn, un i edrych ar sut rydym yn datblygu gwirfoddoli dramor ac un i edrych ar sut rydym yn cydnabod llwyddiannau pobl ifanc drwy wobrau ac achrediadau. Mae’r grwpiau yn cael eu ffurfio o blith partneriaid GwirVol, a mudiadau a phobl eraill sydd â diddordeb yn y dasg benodol y mae’r grŵp am ei chyflawni.

Canolfannau Gwirfoddol: Mae canolfannau gwirfoddol yn hysbysebu’r holl gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal leol. Os ydych yn chwilio am gyfle i wirfoddoli, gallwch fynd i un o’r canolfannau hyn i siarad am beth yr hoffech ei wneud a gallant eich helpu i ddod o hyd i’r profiad cywir i chi. Os ydych yn fudiad sydd â chyfleoedd gwirfoddoli da, gall y canolfannau gwirfoddol hyrwyddo’r hyn sydd gennych i’w gynnig a’ch helpu i ddod o hyd i wirfoddolwyr i gymryd y cyfleoedd.

Gwirfoddoli: unrhyw weithgaredd sydd ddim yn orfodol sy’n cynnwys treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth a fydd yn fuddiol i eraill (ac eithrio perthnasau), cymdeithas neu’r amgylchedd.

Gwirfoddolwr ifanc: Rhywun rhwng 14 a 25 sy’n gwirfoddoli yn unol â’r diffiniad uchod.

Cyfleoedd Gwirfoddoli: Rôl benodol ar gyfer gwirfoddolwr yw’r rhain. Gall fod gan y rôl deitl a swydd-ddisgrifiad. Mae’n bosib i unrhyw rôl gael mwy nag un gwirfoddolwr i gyflawni’r dyletswyddau.

Buddiolwyr: Y bobl yn y gymuned a fydd yn cael budd o’r gwirfoddoli. Gallai’r rhain gynnwys cyfranogwyr mewn gweithgareddau a gynhelir gan wirfoddolwyr.

Effaith: Unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r gwirfoddoli, gan gynnwys newidiadau bach a mawr. Gallai hyn olygu newidiadau yn y bobl, yr amgylchedd, y gymuned neu hyd yn oed eich mudiad. Gallai’r newidiadau hyn ddigwydd ar unwaith ac am gyfnod byr yn unig, neu gallent ddigwydd yn araf a phara am gyfnod llawer mwy.

Amddifadedd: Mae mwy i amddifadedd na thlodi yn unig. Golyga tlodi brinder arian, ond mae amddifadedd yn cyfeirio at broblemau ehangach a achosir gan brinder adnoddau a chyfleoedd. Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn cynnwys wyth gwahanol math ar amddifadedd, fel a ganlyn:
• incwm
• tai
• cyflogaeth
• mynediad at wasanaeth
• addysg
• iechyd
• diogelwch cymunedol
• yr amgylchedd ffisegol

Ardal o amddifadedd: Ardal y mae un neu fwy o’r mathau hyn ar amddifadedd wedi effeithio arni.

Chwaraeon Carreg Drws: Chwaraeon a gynhelir mewn cymunedau, wedi’u trefnu’n lleol ar gyfer y gymuned leol ac sydd o fudd i ardal o amddifadedd.

Acronymau:

CBAC: Cyd-bwyllgor Addysg Cymru
CLlLC: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
MV: Gwirfoddolwyr y Mileniwm (Millennium Volunteers)
WCVA: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Wales Council for Voluntary Action)

PYO: Principle Youth Officer (Prif Swyddog Ieuenctid)
WG: Welsh Government (Llywodraeth Cymru)
CWVYS: Council for Wales Voluntary Youth Service (Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol)
WACVC: Wales Association of County Voluntary Councils (Cymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru)
GAP: Grants Advisory Panel (Panel Cynghori ar Grantiau)
SON: Service Operational Network (Rhwydwaith Gweithredu Gwasanaethau)

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

'Mae gwirfoddoli wedi rhoi rheswm i mi godi yn y bore ac yn rhoi strwythur i’r diwrnod wrth i mi chwilio am waith.… https://t.co/srMsgP97ky Fri, 18 May 2018 49 projects receive grants to provide quality volunteering opportunities https://t.co/oMYDZKV5Jq #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/kGIa05OgQc Tue, 15 May 2018 49 prosiect yn sicrhau grantiau i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli o safon https://t.co/9tzhGmKM48 #VWG2018 #GGC2018… https://t.co/lBZOffybVS Tue, 15 May 2018