Rhestr Termau

Comisiwn Russell: Ymchwil ar faint oedd pobl ifanc yn cyfrannu at eu cymunedau drwy wirfoddoli a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth y DU yw Comisiwn Russell. Canlyniad yr ymchwil oedd 16 o argymhellion, a elwir yn argymhellion Comisiwn Russell, sy’n anelu at gynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli, ac i gynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd iddynt wneud hynny.

GwirVol: Grŵp o fudiadau yw GwirVol, sydd wedi ffurfio partneriaeth yng Nghymru i edrych ar argymhellion Comisiwn Russell a’u rhoi ar waith yng Nghymru. Amcan cyffredinol GwirVol yw cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli, a chynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd iddynt wneud hynny.

Y Bartneriaeth: Pan gyfeirir at GwirVol fel y Bartneriaeth, yr hyn a olygir yw’r grŵp o fudiadau sy’n rhan o’r broses benderfynu ac sy’n helpu i roi’r argymhellion ar waith.

Y Fenter: Pan gyfeirir at GwirVol fel y Fenter, yr hyn a olygir yw’r holl syniadau a gweithgareddau a gynhelir ledled Cymru drwy waith GwirVol.

GwirForce: Mae GwirVol yn anelu at fod dan arweiniad pobl ifanc gymaint â phosib er mwyn sicrhau bod y rheini rydym yn eu gwasanaethu yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar y ffordd rydym yn gwneud pethau a beth ddylem ei wneud nesaf. Panel o wirfoddolwyr ifanc yw GwirForce sy’n hyrwyddo gwirfoddoli yng Nghymru. Mae GwirForce yn bartner gyda GwirVol ac yn eistedd ar y Bartneriaeth, gweithgorau, y Panel Cynghori ar Grantiau, a phaneli cyfweld a thendrau er mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc lais yn y fenter.

Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid: Mae yna 22 o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid rhan-amser (YVA – Youth Volunteering Advisors). Mae un ym mhob Canolfan Wirfoddol ym mhob sir yng Nghymru. Mae’r Cynghorwr Gwirfoddoli Ieuenctid yno i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc a helpu pobl ifanc i ddod o hyd i gyfle sy’n addas iddyn nhw.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm: Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV) yn rhan o raglen ledled y DU sy’n cynorthwyo pobl ifanc i ymrwymo i wirfoddoli am 200 awr yn eu cymunedau. Mae’n annog pobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i adeiladu ar y sgiliau a’r diddordebau sydd ganddynt yn barod, ac ennill profiadau newydd drwy roi eu hamser i weithgareddau gwirfoddol gwerthfawr a threfnus. Mae eu hymdrechion yn cael eu cydnabod drwy Dystysgrif 50 a 100 awr, a Gwobr Ragoriaeth 200 awr a lofnodir gan Brif Weinidog Cymru.

Gweithgor: Grŵp a sefydlwyd i weithio ar dasg benodol yw gweithgor. Ar hyn o bryd yn GwirVol, mae yna grŵp i werthuso’r gwaith a wnawn, un i edrych ar sut rydym yn datblygu gwirfoddoli dramor ac un i edrych ar sut rydym yn cydnabod llwyddiannau pobl ifanc drwy wobrau ac achrediadau. Mae’r grwpiau yn cael eu ffurfio o blith partneriaid GwirVol, a mudiadau a phobl eraill sydd â diddordeb yn y dasg benodol y mae’r grŵp am ei chyflawni.

Canolfannau Gwirfoddol: Mae canolfannau gwirfoddol yn hysbysebu’r holl gyfleoedd gwirfoddoli yn yr ardal leol. Os ydych yn chwilio am gyfle i wirfoddoli, gallwch fynd i un o’r canolfannau hyn i siarad am beth yr hoffech ei wneud a gallant eich helpu i ddod o hyd i’r profiad cywir i chi. Os ydych yn fudiad sydd â chyfleoedd gwirfoddoli da, gall y canolfannau gwirfoddol hyrwyddo’r hyn sydd gennych i’w gynnig a’ch helpu i ddod o hyd i wirfoddolwyr i gymryd y cyfleoedd.

Gwirfoddoli: unrhyw weithgaredd sydd ddim yn orfodol sy’n cynnwys treulio amser, heb dâl, yn gwneud rhywbeth a fydd yn fuddiol i eraill (ac eithrio perthnasau), cymdeithas neu’r amgylchedd.

Gwirfoddolwr ifanc: Rhywun rhwng 14 a 25 sy’n gwirfoddoli yn unol â’r diffiniad uchod.

Cyfleoedd Gwirfoddoli: Rôl benodol ar gyfer gwirfoddolwr yw’r rhain. Gall fod gan y rôl deitl a swydd-ddisgrifiad. Mae’n bosib i unrhyw rôl gael mwy nag un gwirfoddolwr i gyflawni’r dyletswyddau.

Buddiolwyr: Y bobl yn y gymuned a fydd yn cael budd o’r gwirfoddoli. Gallai’r rhain gynnwys cyfranogwyr mewn gweithgareddau a gynhelir gan wirfoddolwyr.

Effaith: Unrhyw newidiadau o ganlyniad i’r gwirfoddoli, gan gynnwys newidiadau bach a mawr. Gallai hyn olygu newidiadau yn y bobl, yr amgylchedd, y gymuned neu hyd yn oed eich mudiad. Gallai’r newidiadau hyn ddigwydd ar unwaith ac am gyfnod byr yn unig, neu gallent ddigwydd yn araf a phara am gyfnod llawer mwy.

Amddifadedd: Mae mwy i amddifadedd na thlodi yn unig. Golyga tlodi brinder arian, ond mae amddifadedd yn cyfeirio at broblemau ehangach a achosir gan brinder adnoddau a chyfleoedd. Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn cynnwys wyth gwahanol math ar amddifadedd, fel a ganlyn:
• incwm
• tai
• cyflogaeth
• mynediad at wasanaeth
• addysg
• iechyd
• diogelwch cymunedol
• yr amgylchedd ffisegol

Ardal o amddifadedd: Ardal y mae un neu fwy o’r mathau hyn ar amddifadedd wedi effeithio arni.

Chwaraeon Carreg Drws: Chwaraeon a gynhelir mewn cymunedau, wedi’u trefnu’n lleol ar gyfer y gymuned leol ac sydd o fudd i ardal o amddifadedd.

Acronymau:

CBAC: Cyd-bwyllgor Addysg Cymru
CLlLC: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
MV: Gwirfoddolwyr y Mileniwm (Millennium Volunteers)
WCVA: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Wales Council for Voluntary Action)

PYO: Principle Youth Officer (Prif Swyddog Ieuenctid)
WG: Welsh Government (Llywodraeth Cymru)
CWVYS: Council for Wales Voluntary Youth Service (Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol)
WACVC: Wales Association of County Voluntary Councils (Cymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru)
GAP: Grants Advisory Panel (Panel Cynghori ar Grantiau)
SON: Service Operational Network (Rhwydwaith Gweithredu Gwasanaethau)

 

Cyfleoedd Chwilio

Dod o hyd i gyfle gwirfoddoli agos atoch chi a chofrestru’ch diddordeb. Ewch amdani! Os na rowch gynnig arni, ni wyddech beth rydych yn ei fethu!

Ar Flickr

Tweet diweddaraf

As of today, we are no longer posting about volunteering from this profile. To keep updated, come and find us… https://t.co/VIzS9EtTcy Wed, 01 Aug 2018 Ni fyddwn yn postio pethau am wirfoddoli o’r proffil hwn o heddiw ymlaen. Os ydych eisiau dal i gael diweddariadau,… https://t.co/jAUwbt58Fw Wed, 01 Aug 2018 Rydyn ni'n gwybod eich bod wrth ein bodd ni yma ar trydar @gwirvol, fodd bynnag o yfory ymlaen byddwn yn postio yn… https://t.co/u8pUyr2XY1 Tue, 31 Jul 2018